តម្លៃអេឡិចត្រូតក្រាហ្វិចកើនឡើង

នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 បន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំចិន តម្លៃវត្ថុធាតុដើមនៃអេឡិចត្រូតក្រាហ្វីតបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ហើយតម្លៃនៃអេឡិចត្រូតក្រាហ្វីតក៏កើនឡើងទៅតាមនោះដែរ។

asdzxc


ពេលវេលាផ្សាយ៖ កុម្ភៈ-១៨-២០២៣